Per què cal lluitar contra la contaminació lumínica?

Les claus per entendre el problema de la contaminació lumínica són variades i poden confondre’s. En un escenari de precarietat econòmica, en la qual els recursos energètics representen un factor limitant, l’enllumenat urbà pot considerar-se un bé escàs que s’ha d’administrar amb cura exquisida. Il·luminar en excés (quant), de manera ineficient (com), allò que no cal il·luminar (on) o en el moment que no cal il·luminar (quan), representen aspectes a tenir molt en compte en el disseny de l’enllumenat públic.

Tot i que la indústria ha progressat molt en el disseny d’elements d’enllumenat més eficients i menys contaminants, els gestors d’enllumenat públic encara ignoren alguns dels problemes de contaminació més elementals. Falsos criteris de seguretat, culturals o estètics prevalen enfront de criteris de sostenibilitat, respectuosos amb el paisatge o amb els organismes que habiten la nit. Cal un compromís ferm amb els diferents aspectes de la il·luminació urbana per acabar amb un problema greu que afecta cada vegada més al nostre entorn de manera irreparable.

————

Las claves para entender el problema de la contaminación lumínica son variadas y pueden confundirse. En un escenario de precariedad económica, en la que los recursos energéticos representan un factor limitante la iluminación urbana podemos considerarla un bien escaso que debe administrarse con cuidado exquisito. Iluminar en exceso (cuanto), de forma ineficiente (como), aquello que no hace falta iluminar (donde) o en el momento que no hace falta iluminarlo (cuando), representan aspectos a tener muy en cuenta en el diseño del alumbrado público.

Aunque la industria ha progresado mucho en el diseño de elementos de alumbrado más eficientes y menos contaminantes, los gestores de alumbrado público todavía ignoran algunos de los problemas de contaminación más elementales. Falsos criterios de seguridad, culturales o estéticos prevalecen frente a criterios de sostenibilidad, respetuosos con el paisaje o con los organismos que habitan la noche. Es necesario un compromiso firme con los diferentes aspectos de la iluminación urbana para acabar con un problema grave que afecta cada vez más a nuestro entorno de manera irreparable.